Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
crln
20:28
Reposted fromjasminum jasminum viakortufka kortufka
crln
20:27
Reposted frompanimruk panimruk viaciarka ciarka
20:24
5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viatiredeveryday tiredeveryday
20:23
0015 aaa4
Reposted fromnikotyna nikotyna viaanncey anncey
crln
20:23
Reposted fromjasminum jasminum viatiredeveryday tiredeveryday
crln
20:22
1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazzuuoo zzuuoo
crln
20:21
Czasem zależy nam na kimś i lubimy spędzać z nim czas, ale to nie wystarcza, żeby być razem.

Richelle Mead, Ostatnie poświęcenie
Reposted frommimala mimala viamartulla martulla
crln
20:19
Chodź, siądziemy i będziemy nienawidzili ludzi...

— "Czyż nie dobija się koni?"
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viazzuuoo zzuuoo
crln
20:19
2953 2bb8
crln
20:18
crln
20:18
5045 825a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaflyleaf flyleaf
crln
20:15
2587 7498
Reposted frombotanyplay botanyplay viapsychicdevil psychicdevil
20:10
9807 a238
Reposted fromerial erial viaskrzacik skrzacik
crln
16:08
8241 172a 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viatove tove
crln
16:07
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viatove tove
crln
16:06
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaMigotliwa Migotliwa
crln
16:05
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viapmg pmg
crln
16:04
crln
16:04
Wiem, że jestem bardzo wrażliwa, domagam się nieustannej afirmacji swojej osoby i pochwał. Nienawidzę się za to. Takie silne dążenie do tego, żeby być kochaną i rozumiana, na pewno nie jest rzeczą normalną.
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaimpreska impreska
crln
16:04
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatwarze twarze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl